Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELE DOMU SENIORŮ FRANTIŠKOV, LIBEREC

Zásady ochrany osobních údajů ke stažení zde

Příspěvková organizace Dům seniorů Františkov, Liberec, IČO: 108 08 108, se sídlem Domažlická 880/8, Liberec 3, PSČ: 460 07 (dále také „My“ nebo ,,DS Liberec“) jakožto správce osobních údajů si Vás tímto v souvislosti s podáním žádosti o pobytovou sociální službu v DS Františkov, Liberec dovoluje informovat o níže specifikovaném shromažďování a zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Níže v textu se dozvíte zejména:

            a) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;

            b) Za jakým účelem a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány;

            c) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

            d) Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány;

            e) Jaká jsou ve vztahu k ochraně osobních údajů Vaše práva.

Po přečtení následujících informací se tedy dozvíte více o tom, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje o Vás.

1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

DS Liberec zpracovává v souvislosti s podáním žádosti o pobytovou službu v DS Liberec Vaše osobní údaje, jakož i osobní údaje dalších osob, jež Vámi byly poskytnuty za účelem kontaktování těchto osob ve stanovených případech. Jinými slovy je zpracování poskytnutých osobních údajů nezbytné pro účely posouzení žádosti, uzavření smlouvy o poskytnutí pobytové služby v DS Liberec a jejího plnění, individualizace a zkvalitňování poskytovaných služeb, jakož i plnění právních povinností, které se vztahují na DS Liberec. V určitých případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů DS Liberec. DS Liberec zpracovává pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete a osobní údaje, které DS Liberec získá v souvislosti s podáním žádosti. Pakliže nám neposkytnete své osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy či plnění právních povinností (tj. ty osobní údaje, které nejsou v žádosti o pobytovou službu označeny jako nepovinné), je tato skutečnost důvodem k neuzavření smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby.

Osobními údaji, které DS Liberec zpracovává, mohou být zejména:

a) Osobní jméno a příjmení;

b) Adresa bydliště;

c) Datum narození;

d) Rodné číslo;

e) Údaje o Vaší finanční a bytové situace;

f) Důvod nepříznivé sociální situace;

g) Údaje o Vašem zdravotním stavu.

2. Jak využíváme tyto osobní údaje (účel zpracování)?

Veškeré údaje, které DS Liberec poskytnete, využíváme toliko pro účely posouzení žádosti a následného uzavření smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby a jejího plnění, pro statistické účely, případně pro účely stanovené zvláštními právními předpisy.

3. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce DS Liberec, přičemž přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci DS Liberec pověření zpracováním osobních údajů, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž se při své pracovní činnosti v DS Liberec seznámí. Tato mlčenlivost trvá i po skončení pracovního poměru nebo jiného obdobného poměru. Vaše osobní údaje dále můžou být za výše specifikovanými účely předány našim subdodavatelům, aby pro DS Liberec provedli zpracování. DS Liberec může osobní údaje zpřístupnit též oprávněným třetím subjektům dle příslušných právních předpisů, zejména orgánům veřejné moci (např. místně příslušný finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, úřad práce, orgány činné v trestním řízení apod.).

4. Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu evidování žádosti v evidenci žádostí DS Liberec (resp. po ukončení poskytování služeb v případě uzavření smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby). Po této době budou osobní údaje uchovávány pouze pro účely archivnictví po dobu a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a po dobu pěti let od výmazu z evidence žádostí DS Liberec (resp. po ukončení poskytování služeb v případě uzavření smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby) též za účelem ochrany oprávněných zájmů DS Liberec.

5. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

DS Liberec používá vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

6. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vaše práva k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům;

b) Právo na opravu Vašich osobních údajů;

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů;

d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;

e) Právo odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zákonnost zpracování založena na souhlasu se zpracováním osobních údajů;

f) Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů;

g) Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;

h) Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.

Níže je blíže vysvětlen obsah Vašich jednotlivých práv, tak aby bylo možno učinit si o jejich obsahu bližší obraz. Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese isalanska@dsfrantiskov.cz. Stížnost ve smyslu písmene h) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, webová stránka: www.uoou.cz.

Právo na přístup k osobním údajům

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a jestliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku.

Právo na opravu Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:

a) Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;

c) Zpracování je protiprávní;

d) Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Náplní tohoto práva je, že v případě určitých sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud nás o to požádáte. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy.

Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného je skutečnost, že:

a) Popíráte přesnost osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů bude omezeno po dobu potřebnou k ověření přesnosti zpracování osobních údajů;

b) Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) DS Liberec již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak chrání Vaše zájmy, neboť DS Liberec zakazuje jejich vymazání); nebo

d) Jste vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody DS Liberec převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování bude DS Liberec neprodleně zrušeno.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

U některých kategorií osobních údajů je nezbytné, aby byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Byl-li z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, jejichž zpracování není nezbytné pro účely splnění smlouvy, splnění právní povinnosti DS Liberec, ochranu důležitých zájmů DS Liberec nebo jiné fyzické osoby, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů DS Liberec, jste oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pakliže budete chtít odvolat svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, k němuž jste dali již dříve svůj výslovný souhlas, postačí v úředních hodinách osobně kontaktovat vedoucího úseku sociální práce nebo zaslat e-mail s příslušnou žádostí o odvolání souhlasu se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů na pkucera@ddfrantiskov.cz s uvedením osobních údajů, u nichž si nepřejete, abychom je nadále zpracovávali. Pro urychlení vyřízení Vaší žádosti Vám doporučujeme do předmětu e-mailové zprávy uvést, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá též vliv na zpracování osobních údajů, které DS Liberec zpracovává na základě jiného právního titulu.

Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů

Toto právo znamená, že jestliže jste nám poskytl/a osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo po nás požadovat, abychom tyto údaje přímo předali jinému správci osobních údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že:

a) zpracování osobních údajů se v DS Liberec provádí automatizovaně; a zároveň

b) zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na uzavření či plnění smlouvy.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme i nadále po výmazu žádosti z evidence žádostí na základě právního titulu oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem DS Liberec může být například uchování osobních údajů za účelem efektivní obrany DS Liberec v případném sporu s žadatelem. Pro tyto účely je DS Liberec oprávněn uchovávat osobní údaje žadatele i po přiměřenou dobu po výmazu žádosti z evidence žádostí (resp. po ukončení poskytování sociální služby v případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby), neboť osobní údaje žadatele mohou umožnit DS Liberec hájení jeho práv a oprávněných zájmů v případném sporu.

DS Liberec není oprávněn nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.

Jestliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete DS Liberec kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu: isalanska@dsfrantiskov.cz.

Je možné kontaktovat též našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: stepanova@stainc.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25.5.2018.Dům seniorů Františkov, Liberec ,
příspěvková organizace
IČ: 10808108
460 07, Domažlická 880/8
Liberec (nečleněné město)
+420 482 362 111
+420 721 274 040
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Zřizovatel organizace

Odbor sociálních věcí
Sídlo: historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Telefon: +420 485 243 384
Oddělení sociálních věcí:
Sídlo: budova Uranu kancelář č. 23

Děkujeme, učíme se, spolupracujeme
NF ABAKUS

Další důležité kontakty


Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Kancelář veřejného ochránce práv
Kancelář veřejného
ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
telefon: +420 542 542 111

Domov a jeho okolí

Dům seniorů Liberec - exterier

Interier domova

Dům seniorů Liberec - interier

Vybavení domova

Dům seniorů Liberec - vybavení

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...

Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM