Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Etický kodex pracovníků

I. Úvod

Etický kodex je souborem principů, které se pracovníci (zaměstnanci i dobrovolníci) Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o. (dále Františkov) zavázali dodržovat.

II. Poslání profese

Pracovník Františkova usiluje o vytváření bezpečného, příjemného, domácího prostředí a prostřednictvím profesionálních služeb pomáhá klientům důstojně žít. Pomáhá klientům žít běžným způsobem života tím, že podporuje každého klienta v té oblasti péče o sebe, kterou už bez pomoci druhého člověka nezvládá a to tak, aby si klient zachoval co nejdéle soběstačnost a nezávislost. Pokud tento cíl již vylučuje klientova situace, usiluje pracovník Františkova o vytváření důstojných podmínek pro klienta a zaručuje mu důstojné zacházení.

III. Základní principy

Pracovník Františkova se učí respektovat individualitu každého klienta, uplatňuje profesionalitu i lidský přístup a maximální pozornost věnuje ochraně základních lidských práv klientů, zejména těch, kteří již nemohou svá práva hájit sami.

 • Respekt k individualitě každého klienta
 • Profesionalita i lidský přístup
 • Ochrana základních lidských práv klientů

IV. Odpovědnost ke své profesi

Pracovník Františkova:

 • Je povinen dodržovat platnou metodiku a vnitřní pravidla.
 • Je povinen navrhovat, prostřednictvím přímého nadřízeného, aktualizaci metodických postupů a vnitřních pravidel v případě, že nevyhovují praxi (kvalitně poskytované službě klientům).
 • V případě, že se v průběhu pracovní činnosti setká se situací, ve které si neví rady, je povinen tuto situaci co nejdříve konzultovat s kolegou nebo s nadřízeným.
 • V případě, že se v průběhu pracovní činnosti dostane do situace, která ho zneklidňuje („odnáší si ji domů“) je povinen tuto situaci co nejdříve konzultovat s nadřízeným nebo se supervizorem.
 • Je povinen rozvíjet své odborné kompetence – vzdělávat se, učit se ze svých zkušeností, předávat si zkušenosti s kolegy – a nabyté dovednosti a znalosti uplatňovat ve své praxi.
 • V případě potřeby (například: náhlé onemocnění kolegy, potřeba zajistit pomoc klientovi v mimořádně náročné situaci) se podílí na personálním zajištění péče i mimo plánované služby.
 • Je povinen jednat i před zahájením pracovní doby tak, aby byl následně schopen provádět svou práci v dostatečné kvalitě.
 • Usiluje o zvýšení kvality své profese i statusu své profese ve společnosti.

V. Vztah k uživatelům služby

Pracovník Františkova:

 • Přistupuje ke všem zájemcům o službu a ke klientům bez předsudků. Respektuje jedinečnost každého člověka, bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě společnosti. Každého zájemce o službu a každého klienta považuje za sobě rovného.
 • Je si vědom svého postavení vůči klientovi, nezneužívá jeho důvěru ve svůj prospěch.
 • Pomáhá všem klientům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace nebo upřednostňování.
 • Výrazné antipatie nebo sympatie vůči některému z klientů, které by mohly mít vliv na spravedlivé poskytování pomoci, je povinen konzultovat se supervizorem nebo s nadřízeným.
 • Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a neúčastní se jí.
 • Nevnáší do rozhovorů s klientem své osobní ani pracovní problémy.
 • Nevnucuje klientům své osobní přesvědčení a postoje (náboženské, filosofické, politické…).
 • Dodržuje mlčenlivost. Data a informace požaduje vždy s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být poskytnuty. Žádnou osobní informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu.
 • Nepřijímá dárky ani pozornosti o nichž by bylo možné se domnívat, že je za ně očekávána protislužba nebo zvýhodnění klienta.
 • Chrání důstojnost a lidská práva klientů a to i mimo Františkov.

VI. Vztah k rodinným příslušníkům uživatelů služby

Pracovník Františkova:

 • Přistupuje ke všem rodinným příslušníkům uživatelů služby a zájemců o službu bez předsudků.
 • Podporuje klienty v kontaktech a vztazích s rodinnými příslušníky.
 • Při problémech mezi klientem a rodinným příslušníkem zachovává neutrální postoj.
 • Při střetu zájmu rodinného příslušníka a zájmu zájemce o službu nebo klienta, který se týká poskytování služeb, upřednostní oprávněný zájem klienta.
 • Nevnáší do rozhovorů s rodinnými příslušníky své osobní ani pracovní problémy.
 • Nevnucuje rodinným příslušníkům své osobní přesvědčení a postoje (náboženské, filosofické, politické…).
 • Dodržuje mlčenlivost. Žádnou osobní informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu.
 • Nepřijímá dary ani pozornosti o nichž by bylo možné se domnívat, že je za ně očekávána protislužba nebo zvýhodnění klienta.

VII. Vztah ke kolegům

Pracovník Františkova:

 • Respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů.
 • Nesmí kritizovat práci kolegy (a to ani z jiného úseku nebo provozu) před klienty, rodinnými příslušníky klientů ani na veřejnosti.
 • Pokud má kritické připomínky k práci některého z kolegů informuje nejdříve na vhodném místě a konstruktivním způsobem jeho. V případě, že nedojde k žádoucí změně požádá o podporu supervizora nebo nadřízeného pracovníka.
 • V zájmu klienta úzce spolupracuje s ostatními kolegy ze všech profesí. Nesmí dopustit, aby antipatie nebo sympatie k některému z kolegů negativně ovlivnily spolupráci a tím kvalitu péče o klienta. Stane-li se, je povinen ve spolupráci s nadřízeným pracovníkem nebo supervizorem pracovat na změně tohoto stavu.
 • Dodržuje roli, kterou má v týmu danou svou profesí nebo pokynem nadřízeného.
 • Nesmí zasahovat do kompetencí jiných profesí.
 • V případě neetického, neprofesionálního nebo nelegálního jednání kolegy, je povinen osobně na tuto skutečnost upozornit kolegu, který se takového jednání dopustil. V případě, že nedojde k nápravě tohoto jednání, je povinen o této skutečnosti informovat nadřízeného.

VIII. Vztah k zaměstnavateli

Pracovník Františkova:

 • Je loajální k zaměstnavateli. Pokud má kritické připomínky nebo podněty na zlepšení pracovních podmínek, informuje nejdříve přímého nadřízeného. V případě, že nedojde k jednání nebo není spokojen s výsledky jednání, je povinen obrátit se na zaměstnavatele (ředitele). Při neúspěchu nebo nespokojenosti s výsledkem jednání se může obrátit na organizace chránící zájmy zaměstnanců nebo na zřizovatele.
 • Je povinen informovat zaměstnavatele o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb a které by mohly bránit uplatňování základních lidských práv uživatelů služby.

+420 482 362 111, +420 721 274 040

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Domažlická 880/8, 460 07 Liberec (nečleněné město) (Ukázat na mapě)

IČ: 10808108

+420 482 362 111, +420 721 274 040

Domov seniorů
a Domov se zvláštním režimem

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...
Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM