Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem - s akreditací "Vážka"

Posláním služby Domova se zvláštním režimem v Domě seniorů Liberec - Františkov, p.o.:

je prostřednictvím individuálně zaměřené profesionální podpory a vhodného ubytování, vytvářet podmínky pro klidný a bezpečný život i pro udržení lidské důstojnosti seniorů starších 60ti let, u nichž Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence způsobil, že si již nedokáží poradit s běžnými denními činnostmi ani uvědomovat si rizika a nebezpečí, ale se stálou pomocí dokáží některé své schopnosti využívat.

Služba zahrnuje celoroční ubytování, celodenní stravování a 24 hodin dostupnou pomoc při zvládání každodenních činností a je poskytována v bezbariérovém zařízení sociálních služeb.

Služba Domov se zvláštním režimem je určena pro 34 uživatelů. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou v domě Adam a Cilka, celkem na dvou patrech. Na jednom patře je ubytováno vždy mezi 16ti a 18ti uživateli. Služby na každém patře jsou poskytovány stálým týmem pečovatelek. Pomoc pečovatelek a zdravotní sestry je dostupná 24 hodin denně. Lékař je k dispozici 2x v týdnu.

Organizace obdržela a obhájila certifikát „Vážka od České Alzheimerovské společnosti, který potvrzuje kvalitu poskytované péče a i ubytování pro lidi trpící Alzheimerovou nemocí či jinými typy demence.

Rozsah pomoci jednotlivým uživatelům je různý. Péči pro každého uživatele plánuje „Multiprofesní tým“, tedy tým složený z pečovatelek, sociálního pracovníka, zdravotní sestry, terapeuta, v případě potřeby spolu s odborným lékařem. Tým vždy zohledňuje stávající schopnosti a individuální potřeby konkrétního uživatele. Je-li to možné a v zájmu uživatele, úzce spolupracujeme s rodinou.

Uživatele podporujeme:

 • ve využívání svých schopností
 • ve využívání dovedností potřebných k péči o sebe
 • k udržení důležitých návyků z dřívějšího životního stylu
 • k udržování kontaktů s rodinou a blízkými lidmi

Pokud se situace uživatele změní natolik, že podpora udržování dovedností není účelná, poskytujeme mu takový rozsah péče, aby mohl v klidu v našem zařízení dožít v důstojných podmínkách a s potřebnou pomocí a péčí.

Metody práce všech pracovníků Domova se zvláštním režimem se odvíjejí od respektování individuality každého uživatele, zahrnují maximální ochranu práv uživatelů a usilují o spojení profesionality s lidským přístupem.

Cílová skupina:

Služba je určena pro:

 1. Osoby, které dosáhly věku 60 a více let, mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění některým druhem demence, jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují soustavnou péči, jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí, kdy možnost rodiny a terénních služeb sociální péče již byly vyčerpány.
 2. OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM -> Osoby, které dosáhly věku 60 a více let, mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění některým druhem demence (Alzheimerova nemoc, stařecká demence, vaskulární demence, případně smíšené typy demence s převažujícím jednoho z uvedených typů, případně další typy demence s ohledem na možnost poskytnutí kvalitní sociální služby.), jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují soustavnou péči, jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí, kdy možnost rodiny a terénních služeb sociální péče již byly vyčerpány. Tyto osoby mohou způsobit závažnou újmu, protože nemoc jim nedovolí uvědomovat si rizika a nebezpečí.
 3. Osobám,
  • se ztrátou paměť, nejsou orientovaní
  • které bez stálé pomoci druhého bloudí i na známých místech
  • které si nedokáží bez stálé pomoci druhého poradit s běžnými denními činnostmi, ale se stálou pomocí dokáží některé své schopnosti využívat
  • pro které i přes vhodné přizpůsobení domácího prostředí a zajištění pomoci doma jsou tato opatření již nedostačující
 4. Osobám,
  • které mají bydliště v Libereckém kraji nebo s prokázanou sociální vazbou na Liberecký kraj.

Služba není určena:

 • seniorům, kteří trpí Alzheimerovou nemocí nebo demencí, ale u kterých je nebezpečí, že v důsledku nemoci sobě nebo druhým mohou způsobit závažnou újmu (tito zájemci mohou být přijati až po zavedení kvalifikované léčby):
 • nemoc je v počáteční fázi, kdy je možné zlepšit situaci seniora vytvořením potřebných podmínek a zajištěním pomoci v domácím prostředí, nebo ve službě domov pro seniory
 • nemoc je v takové fázi, že nemocný pobývá pouze na lůžku.

Dále služba není určena seniorům:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo v psychiatrické léčebně např. jejich jednání by znemožňovalo klidný a bezpečný život ostatních uživatelů služeb
 • kteří navíc trpí onemocněním, které vyžaduje specifickou odbornou péči, kterou zařízení není schopné poskytnout (např. podpůrnou přístrojovou léčbu, nepřetržitou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči), závislostí na alkoholu nebo jiné návykové látce,
 • akutní infekční nemocí.

Rozsah služby

Služba Domova se zvláštním režimem obsahuje podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti:

 1. POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ
  Poskytnutí ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla. Ubytováním je zahájeno poskytování pobytových sociálních služeb. Uživatel se ubytuje v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji, který s ním byl předem dojednán ve Smlouvě o poskytnutí pobytové sociální služby. Pokud se chce uživatel následně přestěhovat do jiného pokoje, může si podat žádost.
 2. POSKYTNUTÍ STRAVY
  Nabízíme celodenní stravování v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel.
  Studené večeře: středa, sobota, neděle
  K obědu nabízíme k výběru dva druhy jídel.
  Diety: standardní, diabetická a diabetická šetřící
  Čas vydávání jídel:
  snídaně           7,30 – 9,00
  oběd               11,00 – 13,00
  večeře             16,30 – 17,30
  II.večeře (DIA) 19,30
 3. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
  Komplex zahrnuje celou škálu činností pomoci každodenní v sebeobsluze, kterou poskytují pečovatelky. Rozsah a způsob pomoci je individuálně plánován na základě zjištěných možností a omezení uživatele, s ohledem na to, co je pro něj důležité a v rámci zákonem stanovené povinnosti podporovat uživatele v nezávislosti na poskytované službě.
 4. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
  Dbáme maximálně na důstojnost, zachování soukromí, diskrétnost případně zmírnění pocitů studu.
 5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍKONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
  Areál Domu seniorů je umístěn v klidné části města Liberec. Je snadno dostupný městskou dopravou. Součástí areálu je udržovaný park. Návštěvy mohou uživatelé přijímat denně od 9,00 do 19,00 (resp. do 21,00) hodin. Je možné předem domluvit s vedoucí domu návštěvy i mimo tuto dobu. Rodinným příslušníkům a přátelům, nabízíme možnost přespání v pokoji pro hosty. Pro rodinné oslavy mohou uživatelé využít po předchozí domluvě některou z místností v areálu. Kaple je přístupná i veřejnosti a pravidelně 2x v týdnu se zde konají bohoslužby. V objektu je veřejnosti přístupná kavárna - cukrárna a kadeřnictví. Uživatelé mohou využívat nadále všechny veřejné služby (např. lékař, pošta, restaurace atp.).
 6. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
  Spolupráce pracovníků s uživateli směřuje k jejich aktivizaci. Od každodenní pomoci v sebeobsluze po podporu při řešení složitějších životních situací. Výjimku tvoří, když se situace uživatele změní natolik, že podpora udržování dovedností není účelná. V tom případě mu poskytujeme takový rozsah péče, aby mohl v klidu v Domě seniorů dožít v důstojných podmínkách, s důstojným zacházením a s potřebnou pomocí a péčí. Profesionální pečovatelky denně spolupracují s uživateli při všech denních činnostech. Rozsah přímé péče určují objektivně posouzené potřeby uživatele. Průběh poskytování služeb je plánován s ohledem na to, co je pro uživatele důležité, s každým individuálně (viz dále). Účelem přímé péče je pomáhat a podporovat každého uživatele pouze v činnostech, které sám již nezvládá. Sociální pracovníci – zastupují uživatele tam, kde sami jednat nemohou, pomáhají při jednáních s úřady, s ochranou práv uživatelů a poskytují sociální poradenství uživatelům i jejich rodinným příslušníkům. Terapeutky – vytvářejí nabídku skupinových a individuálních činností pro volný čas uživatelů s cílem podporovat jejich fyzickou a psychickou kondici.
 7. POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
  Veškerá spolupráce pracovníků s uživateli směřuje k podpoře uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služby. Od důsledného změření na vlastní volbu a rozhodování uživatele při každodenní pomoci v sebeobsluze, přes podporu při řešení složitějších životních situací, po ochranu těch uživatelů, kteří se již nemohou hájit sami.

Pomoc při jednání s úřady:

Účelem je přiměřeně podporovat uživatele, který potřebuje pomoc při jednání s úřady. Cílem podpory je zachovat co největší míru jeho autonomie. Rozsah podpory nebo pomoci je individuální, závislý na soběstačnosti uživatele.

Pomoc zahrnuje:

Sociálně - právní poradenství, vysvětlení obsahu a účelu úředních písemností, pomoc při písemné komunikaci s úřady, pomoc při telefonické komunikaci s úřady, asistenci při jednáních uživatele s úřední osobou v Domě seniorů i na úřadě, zastupování na úřadech na základě zplnomocnění uživatelem, zprostředkování právnické pomoci a pomoci dalších institucí, ochranu práv a oprávněných zájmů uživatele, který není schopen hájit se sám. Výše je vyjmenován maximální rozsah pomoci, který je v praxi individuálně přizpůsobován aktuálním možnostem uživatele tak, aby podporoval jeho soběstačnost a autonomii.

Jednání se zájemcem o sociální službu Zájemce se o poskytované sociální službě dozvídá z Registru poskytovatelů sociálních služeb, z webových stránek poskytovatele, z letáků, od jiné instituce, z dalších veřejných zdrojů.

Následně si může zařízení prohlédnout, vyplnit přihlášku, která je dostupná na webu organizace, případně si ji vyzvedne, je seznámen s obsahem přihlášky, včetně potřeby lékařského vyjádření, případně mu sociální pracovníci, zaměstnanci recepce, ale i další zaměstnanci ochotně pomohou s vyplněním či poskytnou radu. Následuje podání přihlášky, které je přiděleno registrační číslo (číslo jednací), přihláška je zaregistrována.

Následuje dle časových možností sociální šetření, které provádí sociální pracovník spolu s vedoucí sociální a zdravotní péče. Na sociálním šetření probíhá rozhovor s žadatelem, seznámení žadatele s organizací, s poskytovanými službami, a to včetně možnosti využití lékaře organizace. O sociálním šetření je sepsán protokol, který je součástí složky. Na základě sociálního šetření následně dochází s ohledem na volné místo, s ohledem na sociální situaci a zdravotní stav klienta k výběru z žadatelů, kteří mají podanou žádost.

V případě výběru žadatele, je dle přihlášky a kontaktů osloven přímo žadatel či jím určená osoba. Žadatel je seznámen s obsahem navržené smlouvy, případně jsou provedeny úpravy dle požadavků žadatele a možností organizace. Vzor smlouvy má žadatel k dispozici již z doby sociálního šetření. Zároveň je žadatel seznámen také s Domácím řádem Domova pro seniory a s dalšími návaznými dokumenty.

Domácí řád je přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby a žadatel se zavazuje podpisem smlouvy tento řád dodržovat i dle něho případně postupovat. Jeho součástí je i kapitola o možnosti a způsobu podávání stížností. I s touto kapitolou je žadatel podrobně seznámen tak, aby obsahu porozuměl. Jeho součástí, stejně tak jako součástí uzavírané Smlouvy jsou informace o možnosti výpovědi či ukončení uzavírané Smlouvy. Sociální pracovník následně s žadatelem řeší přesný čas jeho přijetí, příjezdu a další potřebné věci.

Úhrada za poskytovanou sociální službu

Již v době sociálního šetření je žadatel informován o výši úhrady za poskytnutí sociální služby a seznámen se všemi podrobnostmi. Výše úhrady je dle ceníků – viz ke stažení.

Rozložení lůžek

+420 482 362 111, +420 721 274 040

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Domažlická 880/8, 460 07 Liberec (nečleněné město) (Ukázat na mapě)

IČ: 10808108

+420 482 362 111, +420 721 274 040

Domov seniorů
a Domov se zvláštním režimem

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...
Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM