Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Domov pro seniory

Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě. Cílovou osobou jsou tedy osoby, které dosáhly věku 65 a více let, mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění některým druhem demence, jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují soustavnou péči, jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí, kdy možnost rodiny a terénních služeb sociální péče již byly vyčerpány. Uživatelům služby nabízíme respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí.

Služba zahrnuje celoroční ubytování, celodenní stravování a 24 hodin dostupnou pomoc při zvládání každodenních činností a je poskytována v bezbariérovém zařízení sociálních služeb Domu seniorů Liberec - Františkov, p.o., Domažlická 880/8, Liberec 3, v klidné části města Liberec.

Kapacita služby Domov pro seniory je 166 míst. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje pro uživatele služby Domova pro seniory jsou ve třech domech, celkem na dvanácti patrech. Na jednom patře je ubytováno vždy mezi 16ti a 19ti seniory. Služby na každém patře jsou poskytovány stálým týmem pečovatelů (pracovník v sociálních službách). Pomoc pečovatelů a zdravotní sestry je dostupná 24 hodin denně. Lékař je k dispozici 2x v týdnu. Rozsah pomoci jednotlivým uživatelům je různý a odvíjí se od jejich stávajících schopností a individuálních potřeb. Podle toho, kolik pomoci potřebují, je některým uživatelům poskytována přímá podpora několik hodin denně včetně noci, jiným třeba pravidelně jednou za den a dále, když ji potřebují.

Způsob a cíle poskytování sociální služby nastavují v době přijetí klienta sociální pracovníci ve spolupráci s vedoucí zdravotní a sociální péče domu a vedoucí oddělení.

Uživatele služby podporujeme:

 • v rozhodování o způsobu a stylu svého života
 • ve využívání svých schopnostív udržování dovedností potřebných k životu co nejméně závislému na pomoci druhých
 • ve využívání veřejných míst a služeb v okolí Domu seniorů
 • v udržování kontaktů s rodinou a blízkými lidmi

Pokud se situace uživatele změní natolik, že podpora udržování dovedností není účelná, poskytujeme mu takový rozsah péče, aby mohl v klidu v Domě seniorů dožít v důstojných podmínkách, s potřebnou pomocí a péčí. Poslední chvíle života může uživatel služby prožít v Domě seniorů se svými blízkými.

Metody práce všech pracovníků Domova pro seniory se odvíjejí od respektování individuality každého uživatele, zahrnují maximální ochranu práv uživatelů a usilují o spojení profesionality s lidským přístupem.

Zásady služby

 • Pracovníci domova zachovávají lidskou důstojnost při jednání se zájemci o službu a při poskytování služby vůči všem uživatelů služby.
 • Pracovníci domova zachovávají mlčenlivost o údajích týkajících se uživatelů služby. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu.
 • Pracovníci domova respektují individualitu každého uživatele služby a každého zájemce o službu.
 • Pracovníci domova si jsou vědomi, že mezi poskytovatelem a uživatelem platí smluvní vztah a jsou si vědomi rovnosti tohoto vztahu.
 • Pracovníci domova věnují maximální pozornost k ochraně základních lidských práv a základních svobod uživatelů služby a zájemců služby, především kteří již nedokáží tato práva a svobody hájit sami.

Cílová skupina klientů služby:

 1. Služba je určena:
  • Osobám, které dosáhly věku 65 a více let, mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění některým druhem demence, jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují soustavnou péči, jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí, kdy možnost rodiny a terénních služeb sociální péče již byly vyčerpány.
  • Osobám, které mají bydliště v Libereckém kraji nebo s prokázanou sociální vazbou na Liberecký kraj.
 2. Služba není určena lidem:
  • mladším než 65 let
  • jejichž situace sice vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka, ale dostačující je pomoc poskytovaná v domácím prostředí
  • lidem závislým na návykových látkách, např. alkohol, drogy
  • jejichž situace vyžaduje poskytnutí jiné služby
  • kteří nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční nemoci
  • jejichž chování jako důsledek duševní poruchy, by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • kteří trpí takovým onemocněním, jež vyžaduje takovou odbornou péči, kterou zařízení není schopné poskytnout (např. podpůrnou přístrojovou léčbu nebo nepřetržitou lékařskou péči)

Rozsah služby Domov pro seniory obsahuje podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti:

 1. POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ
  Poskytnutí ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla. Ubytováním je zahájeno poskytování pobytových sociálních služeb. Uživatel se ubytuje v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji, který s ním byl předem dojednán ve Smlouvě o poskytnutí pobytové sociální služby. Změna pokoje je možná.
 2. POSKYTNUTÍ STRAVY
  Nabízíme celodenní stravování v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel.
  Studené večeře: středa, sobota, neděle
  K obědu nabízíme k výběru dva druhy jídel.
  Diety: standardní, diabetická a diabetická šetřící
  Čas vydávání jídel:
  Snídaně           7,30 –  9,00
  Oběd              11,00 – 13,00
  Večeře            16,30 – 17,30
  II.večeře (DIA) 19,30
 3. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
  Pomoc zahrnuje činnosti v každodenní sebeobsluze, kterou poskytují pečovatelky. Rozsah a způsob pomoci je individuálně plánován na základě zjištěných možností a omezení uživatele, s ohledem na to, co je pro něj důležité a v rámci zákonem stanovené povinnosti podporovat uživatele v nezávislosti na poskytované službě.
 4. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
  Dbáme maximálně na důstojnost, zachování soukromí, diskrétnost, případně zmírnění pocitů studu.
 5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
  Areál Domu seniorů je umístěn v klidné části města Liberec. Je snadno dostupný městskou dopravou. Součástí areálu je udržovaný park. Návštěvy mohou uživatelé přijímat denně od 9,00 do 19,00 (resp. do 21,00) hodin. Je možné předem domluvit s vedoucí domu návštěvy i mimo tuto dobu. Rodinným příslušníkům a přátelům, nabízíme možnost přespání v pokoji pro hosty. Pro rodinné oslavy mohou uživatelé využít, po  předchozí domluvě, některou z místností v areálu. Kaple je přístupná i veřejnosti a pravidelně 2x v týdnu se zde konají bohoslužby. V objektu je veřejnosti přístupná kavárna - cukrárna a kadeřnictví. Uživatelé mohou využívat nadále všechny veřejné služby (např. lékař, pošta, restaurace atp.).
 6. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
  Profesionální pečovatelky denně spolupracují s uživateli při denních činnostech. Průběh poskytování služeb je plánován s ohledem na to, co je pro uživatele důležité, s každým individuálně (viz dále). Účelem přímé péče je pomáhat a podporovat každého uživatele pouze v činnostech, které sám již nezvládá. Sociální pracovnici - zastupují uživatele tam, kde sami jednat nemohou, pomáhají při jednáních s úřady, s ochranou práv uživatelů a poskytují sociální poradenství uživatelům i jejich rodinným příslušníkům. Terapeutky - vytvářejí nabídku skupinových a individuálních činností pro volný čas uživatelů s cílem podporovat jejich fyzickou a psychickou kondici.
 7. POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
  Spolupráce pracovníků s uživateli směřuje k podpoře uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služby. Od změření na vlastní volbu a rozhodování uživatele při každodenní pomoci v sebeobsluze, přes podporu při řešení složitějších životních situací, po ochranu těch uživatelů, kteří se již nemohou hájit sami.

Pomoc při jednání s úřady:

Účelem je přiměřeně podporovat uživatele, který potřebuje pomoc při jednání s úřady. Cílem podpory je zachovat co největší míru jeho autonomie. Rozsah podpory nebo pomoci je individuální, závislý na soběstačnosti uživatele.

Pomoc zahrnuje:

Sociálně právní poradenství, vysvětlení obsahu a účelu úředních písemností, pomoc při písemné komunikaci s úřady, pomoc při telefonické komunikaci s úřady, asistenci při jednáních uživatele s úřední osobou v Domě seniorů i na úřadě, zastupování na úřadech na základě zplnomocnění uživatelem, zprostředkování právnické pomoci a pomoci dalších institucí, ochranu práv a oprávněných zájmů uživatele, který není schopen hájit se sám.

Výše je vyjmenován maximální rozsah pomoci, který je v praxi individuálně přizpůsobován aktuálním možnostem uživatele tak, aby podporoval jeho soběstačnost a autonomii.

Jednání se zájemcem o sociální službu

Zájemce se o poskytované sociální službě dozvídá z Registru poskytovatelů sociálních služeb, z webových stránek poskytovatele, z letáků, od jiné instituce, z dalších veřejných zdrojů. Následně si může zařízení prohlédnout, vyplnit přihlášku, která je dostupná na webu organizace, případně si ji vyzvedne, je seznámen s obsahem přihlášky, včetně potřeby lékařského vyjádření, případně mu sociální pracovníci, zaměstnanci recepce, ale i další zaměstnanci ochotně pomohou s vyplněním či poskytnou radu. Následuje podání přihlášky, které je přiděleno registrační číslo (číslo jednací), přihláška je zaregistrována.

Následuje dle časových možností sociální šetření, které provádí sociální pracovník spolu s vedoucí sociální a zdravotní péče. Na sociálním šetření probíhá rozhovor s žadatelem, seznámení žadatele s organizací, s poskytovanými službami, a to včetně možnosti využití lékaře organizace.  O sociálním šetření je sepsán protokol, který je součástí složky. Na základě sociálního šetření následně dochází s ohledem na volné místo, s ohledem na sociální situaci a zdravotní stav klienta k výběru z žadatelů, kteří mají podanou žádost.

V případě výběru žadatele, je dle přihlášky a kontaktů osloven přímo žadatel či jím určená osoba. Žadatel je seznámen s obsahem navržené smlouvy, případně jsou provedeny úpravy dle požadavků žadatele a možností organizace. Vzor smlouvy má žadatel k dispozici již z doby sociálního šetření. Zároveň je žadatel seznámen také s Domácím řádem Domova pro seniory a s dalšími návaznými dokumenty. Domácí řád je přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby a žadatel se zavazuje podpisem smlouvy tento řád dodržovat i dle něho případně postupovat. Jeho součástí je i kapitola o možnosti a způsobu podávání stížností. I s touto kapitolou je žadatel podrobně seznámen tak, aby obsahu porozuměl. Jeho součástí, stejně tak jako součástí uzavírané Smlouvy jsou informace o možnosti výpovědi či ukončení uzavírané Smlouvy.

Sociální pracovník následně s žadatelem řeší přesný čas jeho přijetí, příjezdu a další potřebné věci.

Úhrada za poskytovanou sociální službu

Již v době sociálního šetření je žadatel informován o výši úhrady za poskytnutí sociální služby a seznámen se všemi podrobnostmi. Výše úhrady je dle ceníků – viz ke stažení.

Rozložení lůžek

+420 482 362 111, +420 721 274 040

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Domažlická 880/8, 460 07 Liberec (nečleněné město) (Ukázat na mapě)

IČ: 10808108

+420 482 362 111, +420 721 274 040

Domov seniorů
a Domov se zvláštním režimem

ADAM, BÁRA, CILKA - tři jména, tři domy ...
... a k tomu ještě Františkov ...
Věnujeme se své práci tak, aby DŮM byl našim klientům DOMOVEM